+420 222 011 602

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů ze dne 1.11.2015

Tento dokument představuje právní ujednání, které uzavíráte vy, jako objednatel (dále též jako Objednatel“) s obchodní společností Software602 a.s., IČ: 630 78 236, DIČ: CZ63078236, sídlem Praha 4, Hornokrčská 15, PSČ: 140 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B/3044 (dále jen „Zhotovitel“). Pokud objednáváte a užíváte služby nebo produkty Zhotovitele (souhrnně dále jako „Dílo“), které odkazují na tyto podmínky, pak pro takové objednání, dodání a užívání Díla platí tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“).

Pokud existuje jakýkoliv rozpor mezi Všeobecnými podmínkami a vámi učiněnou objednávkou služeb Díla u Zhotovitele Zhotovitelem akceptovanou (dále také jako „Objednávka“), příslušná Objednávka má ve vztahu kdanému Dílu přednost před Všeobecnými podmínkami. Objednávka tvoří součást Všeobecných podmínek a naopak.

Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky kdykoli jednostranně změnit. V případě změny Všeobecných podmínek budou tyto zveřejněny na portálech Zhotovitele, nejméně na této webové adrese: http://602.cz/VOP Objednání, dodání a používání Díla se řídí aktuální verzí Všeobecných podmínek.

Doručením objednávky příslušného Díla Objednatelem Zhotoviteli a její akceptací Zhotovitelem uzavíráte se Zhotovitelem smlouvu o dodání Díla (dále jen „Smlouva“) a současně vyjadřujete výslovný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami sjednanými zejména ve smyslu §§ 1751, 2358 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), které jsou součástí Smlouvy.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1  Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli Dílo dle Objednávky a Smlouvy.

1.2  Bližší specifikace Díla je součástí Objednávky, která se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

1.3  Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat Dílo podle Smlouvy na své náklady a na své nebezpečí ve stanovených termínech a v dohodnuté kvalitě dle Objednávky.

1.4  Objednatel se za podmínek Smlouvou stanovených zavazuje Dílo převzít, převzít na sebe nebezpečí škody za podmínek dále uvedených a zaplatit za Dílo dohodnutou cenu.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1  Cena za Dílo je dohodou smluvních stran stanovena v Objednávce (dále jen „Cena“).

2.2  Ceny uvedené v Objednávce neobsahují DPH, které bude stanoveno na základě platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3  Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení Objednateli.

2.4  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

2.5  Výše Ceny je stanovena ke dni uzavření Smlouvy a jakákoliv změna Ceny je možná pouze písemnou dohodou smluvních stran.

2.6  V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv částky dle Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2.7  Neuhrazení jakékoliv části Ceny Objednatelem za shora stanovených podmínek po dobu delší než 21 dní znamená jeho prodlení a závažné porušení Smlouvy a zakládá právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy.

2.8  Objednatel nemá právo požadovat od Zhotovitele úrok ze zaplacených částí Ceny, a to ani v případě jeho odstoupení od Smlouvy.

2.9  Má-li být peněžitý závazek podle Smlouvy plněn v českých korunách (Kč), smluvní strany tímto souhlasí, že bude-li Kč kdykoli v době platnosti Smlouvy nahrazena jednotnou evropskou měnou (EURO) jako jedinou zákonnou měnou České republiky, pak budou veškeré platby na základě Smlouvy plněné ode dne účinnosti této změny bez dalšího vyjadřovány a hrazeny v EURO. Převodním kursem mezi Kč a EURO bude kurs stanovený příslušným orgánem Evropské unie, případně České republiky.

3. ZPŮSOB, TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1  Dodání Díla bude Zhotovitelem uskutečněno jeho poskytnutím způsobem vyplývajícím z Objednávky.

3.2  Analýza bude odsouhlasena Objednatelem do 3 pracovních dní po jejím předložení Objednateli Zhotovitelem.

3.3  V případě dodržení vzájemně odsouhlaseného harmonogramu dle Objednávky se Zhotovitel zavazuje dodat Dílo nejpozději do data uvedeného v Objednávce

3.4  Místo plnění je definováno v Objednávce.

4. IMPLEMENTACE – POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

4.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci všech nezbytných kroků, které povedou k tomu, že Objednatel bude moci k smluvně dohodnutému termínu plnohodnotně pracovat s dodaným Dílem.

4.2  Objednatel se zavazuje zajistit následující podmínky pro úspěšný průběh implementace:

a)  Poskytnout implementačním týmům plnou podporu managementu a vedení společnosti.

b)  Definovat odpovědné osoby – pro každou oblast určí odpovědnou osobu s dostatečnou znalostí problematiky a pravomocemi pro řízení implementace. Tyto osoby vytvoří jednotný implementační tým s pracovníky Zhotovitele.

c)  Připravenost určených pracovníků na jednotlivá jednání a splnění dílčích úkolů stanovených v předchozích konzultacích, a to včetně včasné deklarace požadavků na opakování nepochopené problematiky.

d)  Vymezení dostatku časové kapacity pracovníků, kteří se účastní konzultací a školení – hlavně koordinátora implementace.

e)  Zvýšené pracovní nasazení dotčených pracovníků v době implementace.

f)  Předá Zhotoviteli informace o skutečnostech, které by mohly narušit průběh

implementace podle odsouhlaseného harmonogramu a specifikace.

g)  Funkční a zkontrolovaný HW – servery, stanice, tiskárny, počítačová síť v termínech realizace jednotlivých fází implementace.

h)  Příprava stávajících dat – v případě požadavku na převedení dat připraví všechna potřebná data a zajistí k nim přístup pro Zhotovitele. Nedílnou součástí takto připravených dat je také popis jejich datové struktury.

4.3 V průběhu realizace projektu a Díla je bezpodmínečně nutné všechny požadavky nad rámec specifikace Díla podle analýzy, upozornění a připomínky činit výhradně písemně.

5. PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1  Po dodání Díla Zhotovitelem je Objednatel oprávněn a současně povinen provést akceptační testy dodaného Díla nejpozději do 14 dnů od předání.

5.2  Dílo se považuje za řádně předané dnem podpisu protokolu o úspěšném ukončení akceptačních testů oprávněnými zástupci obou smluvních stran či dnem uvedení Díla na straně Objednatele do rutinního provozu, a to podle toho, která z událostí nastane dříve.

5.3  V případě neúspěšného ukončení akceptačních testů je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné chyby a vady Díla ve lhůtě do 30 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Poté budou akceptační testy provedeny stejným způsobem (viz. shora) opakovaně.

6. PODMÍNKY UŽITÍ DÍLA

6.1  Vztahují-li se k Dílu zvláštní licenční podmínky (EULA) (byť i třetích stran), tyto tvoří nedílnou součást Smlouvy jako příloha těchto Všeobecných podmínek a Objednatel se tímto výslovně zavazuje je v celém rozsahu řádně dodržovat; v opačném případě platí pro dílo tyto licenční podmínky:

a)  Objednatel na Smlouvy nabývá pro území České republiky trvalou časově neomezenou nevýhradní Licenci k Dílu, tj. právo užití Díla způsobem vyplývajícím z jeho dokumentace a Smlouvy, a to bez práva podlicence a bez jakýchkoliv dalších poplatků nebo jiné formy plateb nad rámec dohodnuté Ceny.

b)  Objednatel je povinen užívat Dílo v souladu s ustanoveními Smlouvy, obecně závaznými právními předpisy a zásadami poctivého obchodního styku. Vztahuje-li se k Dílu zvláštní licenční podmínky (byť i třetích stran), Objednatel se tímto zavazuje je v celém rozsahu řádně dodržovat.

c)  Bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele není Objednatel oprávněn převést či postoupit právo užít Dílo, a to ani částečně, na třetí osobu.

d)  Objednatel není oprávněn odstranit údaje o autorských právech, obchodních značkách, ochranných známkách apod., které jsou v/na Díle uvedeny.

e)  Objednatel je oprávněn a povinen užívat Dílo s množstevními omezeními co se týče počtu serverů nebo pracovních stanic tak, jak je definováno v Objednávce.

f)  Objednatel není oprávněn upravovat a provádět jakékoliv změny Díla. Objednatel není dále oprávněn provádět zejména zpětnou analýzu, dekompilaci, manipulaci nebo převod ze zdrojového kódu software; stejně jako není oprávněn překládat software do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního Díla a jakkoliv zasahovat do vnitřní struktury software (Díla). Objednatel nemá nárok na zdrojové kódy Díla.

6.2  Za každý případ porušení ustanovení čl. 6. Všeobecných podmínek Objednatelem je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku Ceny. Nárokem na úhradu smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

7. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, NÁHRADA ŠKODY

7.1  Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Dílo záruku v délce 12 měsíců ode dne řádného předání Díla (viz. čl. 5. odst. 5.2 shora).

7.2  Vady Díla, které vzniknou v záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit v místě provedení Díla na své náklady.

7.3  Objednatel je povinen oznámit vady Díla vzniklé v záruční době Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou v Objednávce, nebo faxem nebo telefonicky na číslo určené pro poskytování podpory.

7.4  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího řádného nahlášení.

7.5  Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla nejpozději do 30 dnů ode dne jejich nahlášení, je-li to objektivně možné.

7.6  Objednatel nemá v rámci odpovědnosti za vady právo uplatňovat na Zhotoviteli jiné finanční nároky jako např. náhradu škody či ušlý zisk, náhradu nákladů spojených s uplatnění záruční opravy Díla apod. Smluvní pokuty sjednané dle Smlouvy představují paušalizovanou náhradou škody, není-li výslovně uvedeno jinak.

7.7  Smluvní strany se dále dohodly, že odpovědnost Zhotovitele k náhradě škody či nemajetkové újmy jím způsobené nikoliv úmyslně, z hrubé nedbalosti či na přirozených právech člověka porušením jakýchkoliv jeho závazků sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících pro něj ze zákona v souvislosti s touto Smlouvou je omezena částkou Kč 100 000,- , kteroužto částku smluvní strany ve smyslu ust. § 2898 Občanského zákoníku shodně považují a prohlašují za maximální částku náhrady škody či nemajetkové újmy, za kterou odpovídá Zhotovitel a kterou bude případně povinen uhradit.

8. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

8.1  Obě smluvní strany se zavazují považovat informace o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděly na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, za informace důvěrné a zavazují se zachovat mlčenlivost o takových skutečnostech, a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti zachování důvěrnosti informací dle Smlouvy či příslušných obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel je oprávněn na základě Smlouvy uvádět jméno Objednatele vseznamu svých referenčních obchodních případů.

8.2  V případě porušení povinnosti zachování důvěrnosti informací dle tohoto ustanovení Všeobecných podmínek je poškozená smluvní strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 500.000,-, a to za každý takový případ porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody.

8.3  Povinnost zachování důvěrnosti informací platí kdykoliv bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.

9. KONTAKTNÍ OSOBY

9.1 Kontaktní osoby jsou definovány v Objednávce.

10. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

10.1  Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle Smlouvy neporušuje v žádném ohledu práva duševního vlastnictví třetích osob.

10.2  V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců nebo pracovníků Zhotovitele uplatní nárok proti Objednateli z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti se Smlouvou, Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi Objednatelem a třetí osobou Objednateli vzniknou, a dále se zavazuje uhradit Objednateli náhradu veškeré vzniklé škody, která mu vznikne v důsledku uplatnění nároku z práva duševního vlastnictví třetí osoby vůči Objednateli v souvislosti se Smlouvou, to vše v plné výši a bez jakéhokoliv omezení.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených Objednávkou, zákonem a dále, pokud Zhotovitel je z důvodu stojících na jeho straně v prodlení s předáním Díla delším než 3 měsíce.

11.2  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Smlouvou a dále, pokud Objednatel poruší své povinnosti stanovené shora v čl. 3., 6., 8. a 12. shora.

11.3  Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12. ZÁKAZ VZÁJEMNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL

12.1  Obě smluvní strany se tímto zavazují, že nebudou po dobu platnosti Smlouvy a dále pod dobu dvou roků po jejím ukončení nabízet zaměstnání zaměstnancům či pracovníkům druhé strany, a že tyto zaměstnance či pracovníky u sebe nezaměstnají a neuzavřou s nimi pracovněprávní ani jiný obdobný poměr či vztah podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platném znění, nebo Občanského zákoníku bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

12.2  Za zaměstnance či pracovníka smluvní strany se pro účely Smlouvy rozumí osoba, která byla zaměstnána u této smluvní strany nebo byla s touto smluvní stranou v obdobném smluvním vztahu v době platnosti Smlouvy nebo v této době pracovní nebo jemu obdobný poměr či vztah ukončila.

12.3  Pokud jedna ze stran, poruší ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši Kč 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody.

13. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

13.1  Každá ze smluvních stran prohlašuje:

a)  že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b)  že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

13.2  Každá ze smluvních stran prohlašuje:

a)  že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění,

b)  že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,

c)  že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,

d)  že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,

e)  že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1  Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem vystavení Objednávky objednavatelem a její akceptací Zhotovitelem.

14.2  Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

14.3  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

14.4  Jakékoliv změny a dodatky Smlouvy jsou platné a účinné jen na základě písemných oboustranně odsouhlasených dodatků podepsaných smluvními stranami. Knávrhu dodatků ke Smlouvě učiněných některou ze smluvních stran se druhá smluvní strana zavazuje vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Pro platnost dodatků se vyžaduje dohoda o celém textu dodatku.

14.5  Smlouva končí splněním smluvních povinností stran, písemnou dohodou stran, odstoupením od Smlouvy nebo zánikem Objednatele či Zhotovitele bez právního nástupce, eventuelně zánikem oprávnění některé ze smluvních stran, které je nezbytné ke splnění smluvních povinností této strany nebo k naplnění účelu Smlouvy.

14.6  Práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

14.7  Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy, a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi účastníky ve stejné věci, a to ústní i písemná.

14.8  Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

14.9  Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

14.10  Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž kterákoliv z nich k datu uzavření Smlouvy věděla nebo vědět musela, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

14.11  Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že (i) jsou podnikateli a uzavírají Smlouvu při svém podnikání a (ii) že na závazky z ní se nepoužijí tato ustanovení Občanského zákoníku:

a)  neúměrné zkrácení - § 1793 až § 1795;

b)  změna okolností - § 1765;

c)  zákaz ultra duplum - § 1805 odst. 2;

d)  § 1753 a § 2004 odst. 2 druhá věta.

14.12  Strany tímto prohlašují, že uzavřením Smlouvy na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé straně a/nebo soudně obnovení jednání o Smlouvě nebo jejího zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran.

14.13  Odpověď strany Smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

14.14  Nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek tvoří

Objednávka: obsahující zejména specifikaci Objednatele, předmět plnění (Díla), Cenu, datum dodání, kontaktní osoby apod.

EULA: Podmínky a rozsah Licence

14.15 Objednatel uzavřením Smlouvy výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a výslovně seznámil s celým textem těchto Všeobecných podmínek a nemá vůči němu žádných výhrad.

 

Dne 1.11.2015

Jan Petr

Výkonný ředitel 

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

a mezitím se rozlučte s papírem

Volejte
+420 222 011 602

Pište na e-mail
info@602.cz

Nebo využijte
kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.
osobních údajů