CERTIFIKÁCIE

Sme certifikovaní podľa medzinárodných noriem riadenia, ktoré vykonali renomované globálne certifikačné spoločnosti. Klienti vďaka tomu majú istotu, že naše procesy sú efektívne a dodávky spoľahlivé.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je systém managementu kvality organizácie. 22.2.2016 sme boli preverení a získali tak tento certifikát v nasledujúcich oblastiach: Analýza; Návrh riešení; Vývoj; Implementácia; Servis a podpora ICT technológií a SW systémov a riešení.

 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 je všeobecne rešpektovaná norma kvality riadenia. Dáva akcionárom, zákazníkom a ďalším zúčastneným stranám istotu, že posudzovaná organizácia svoju činnosť vykonáva na základe správne definovaných a efektívne vykonávaných procesov.

 

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 je medzinárodná norma riadenia kvality služieb v oblasti informačných technológií. V rámci certifikačného procesu audítor (v prípade spoločnosti Software602 sa jednalo o globálnu auditorskú spoločnosť Tayllor & Cox) preveruje, či je dodávateľ IT služieb zameraný na potreby zákazníka, či tomu zodpovedajú procesy, či sú tieto procesy reálne dodržiavané a či dodávateľ pracuje na neustálom zlepšovaní.

 

ISO:/IEC 27001:2005

ISO:/IEC 27001:2005 je norma zameraná na riadenie bezpečnosti informácií. Zaisťuje,  že si certifikovaná spoločnosť uvedomuje, aké cenné sú informácie, podniká potrebné kroky (technické, organizačné aj personálne) k ich ochrane tak, že tieto kroky majú povahu uceleného systému a sú vtelené do smerníc, ktoré sa reálne dodržiavajú.

 

ITIL

Kľúčoví projektoví manažéri a technickí špecialisti firmy Software602 sú certifikovaní podľa metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Jedná sa o súbor návodov a postupov na poskytovanie IT služieb, ktoré majú zaistiť to, že budú realizované len na také činnosti, ktoré zadávajúcemu subjektu prinášajú pridanú hodnotu a že tieto činnosti budú starostlivo monitorované a riadené.

 

Prince2

Niektorí konzultanti spoločnosti Software602 boli certifikovaní podľa medzinárodej metodiky riadenia projektov Prince2. Táto metodika bola pôvodne vyvinutá pre britskú vládu, ale neskôr ju prevzali ďalšie európske vlády, medzinárodné organizácie ako NATO a EU a stovky komerčných organizácií. Od porovnateľnej metodiky, ktorou je americká PMI, sa líši svojou komplexnosťou. Pokrýva totiž celý životný cyklus projektu od rozhodnutia o realizácií projektu, až po vyhodnotenie výsledkov s časovým odstupom. Metodika Prince2 dodáva istotu, že nič nebolo opomenuté a že všetky oblasti projektu sú pod kontrolou. Metodika je pravidelne doplňovaná o aktuálne skúsenosti z riadenia IT projektov. Posledná verzia bola vydaná v roku 2009.

Plug testy európskeho ústavu pre telekomunikačné normy

ETSI

Ako jediný člen ETSI z Českej republiky, ktorý je aktívny v oblasti elektronických podpisov, sa spoločnosť Software602 úspešne zúčastnila plug testov na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES a ASiC. Potvrdila tým tak svoju technickú vyspelosť v oblasti elektronických podpisov a taktiež rolu technologického lídra v tejto oblasti.

Certifikácie na Slovensku

 

Prešli sme certifikáciou posudzujúcou zhodu v oblasti elektronického informačného systému a správy registratúry. Náš informačný systém spĺňa požiadavky výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Sb. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia “Vysoká úroveň”.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304