V Praze vznikla finální verze některých evropských pravidel pro vydávání elektronických podpisů

PRAHA (7. května 2015) – Během pražského jednání Technické komise Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI) byla schválena finální verze některých dokumentů podrobně specifikujících pravidla pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit v celé EU. Existence těchto pravidel je jednou z klíčových podmínek potřebných k tomu, aby si občané, firmy a úřady v celé EU mohly snadno a bezpečně vyměňovat elektronické dokumenty s právním účinkem. Hostitelem jednání byla firma Software602, jejíž experti se práce technické komise účastní již několik let.

07.05.2015 / Tiskové zprávy

O standardy a specifikace, na kterých se shodli účastníci pražského jednání, se bude opírat příští verze ISO norem a závazné evropské nařízení eIDAS (nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

„Je důležité, že u tvorby pravidel můžeme být. Přinášíme do technické komise praktické zkušenosti ze stovek projektů v České republice, a zároveň získáváme přístup k nejaktuálnějším informacím a hlubší porozumění. Při vytváření produktů a řešení pro své zákazníky tak můžeme stavět nejen na přesném znění normy, ale také na znalosti logiky a záměru, ze kterého znění normy vychází. Díky tomu jsme schopni už v současné době dát svým zákazníkům jistotu, že řešení, která dnes nasazují, budou dobře využitelná i v budoucnu,“ uvedl výkonný ředitel Software602 Jan Petr.

Michal Rada z Ministerstva vnitra ČR řekl: „Jednou z neoddělitelných součástí rozvoje eGovernmentu je důvěryhodnost elektronických služeb, a to jak služeb poskytovaných veřejnou správou, tak služeb poskytovaných komerčním sektorem a také akademickým a neziskovým sektorem. Musíme být schopni zajistit, abychom si při elektronické komunikaci věřili, a to ať už se týká výměny dokumentů nebo údajů.

Evropské harmonizační nařízení eIDAS přináší nejen ucelené koncepty důvěryhodnosti služeb a dokumentů napříč členskými státy, ale i na národní úrovni znamená veliký posun kupředu. Jsem rád, že se takováto důležitá jednání odehrávají v Praze a že na nich postupně hledáme konkrétní řešení, na kterých se napříč Evropou dokážeme shodnout. Pouze, pokud bude eGovernment a elektronická komunikace bezpečná, důvěryhodná a pokud bude všem zúčastněným přinášet konkrétní přínosy, postupně se dostaneme ke zvýšení procenta elektronické formy komunikace.“

Technická komise ETSI musí postupně probrat nejrůznější záležitosti jako formát podpisů, formát časových razítek, způsob připojování podpisů, vlastnosti prostředků pro připojování podpisů, pravidla pro archivaci dokumentů, pravidla pro jejich ověřování atd. Vydávání podpisových certifikátů je jednou z těch klíčových.  Vznikne tak jednotné prostředí se stejnými právními předpisy a stejnými technickými normami. 

Právní část již existuje, je jí evropské nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), které bylo přijato již v loňském roce a vztahuje se na všechny úřady a firmy v zemích EU. Původcům dokumentů a jejich vlastníkům dává eIDAS jistotu, že pokud dodrží určitá pravidla, nemůže jejich elektronické dokumenty odmítnout žádný úřad v žádném státě EU.

Pravidla jsou vytvářena tak, že expertní komise připraví návrh, nejrůznější subjekty vznášejí připomínky a na závěr jsou tyto připomínky posuzovány a případně je podle nich upravován text. Během pražského zasedání Technické komise ETSI tak vznikla finální verze všeobecných pravidel pro práci kvalifikovaných certifikačních autorit, pravidel pro vydávání časových razítek a pro různé typy podpisových certifikátů (pro fyzické osoby i organizace). 

PRO EDITORY:

Software602 je český dodavatel programového vybavení s více než 20letou historií. Z dodavatele aplikací pro osobní počítače jsme vyrostli ve firmu schopnou realizovat i velké integrační projekty. 

Našimi zákazníky jsou větší a střední organizace ve všech sektorech trhu. Naším posláním je poskytovat zákazníkům moderní řešení založená na formulářových aplikacích s podporou všech operačních systémů včetně mobilních platforem a s návazností na stávající informační systémy. Podporujeme celé procesy a celý životní cyklus práce s dokumentem od po zajištění dlouhodobé archivace. 

Firma je certifikována podle řady mezinárodních norem, včetně řízení kvality ISO 9001/10006/20000 a řízení bezpečnosti informací ISO 27001, klíčoví pracovníci mají certifikace ITIL a PRINCE2. Software602 zaměstnává více než 100 lidí, roční obrat činí asi 200 milionů korun. 

Kontakt pro média: Petr Hampl, hampl@602.cz, 603 327 556

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304