Bezpečne a spoľahlivo

Sme certifikovaní podľa medzinárodných noriem riadenia, ktoré vykonali renomovanej globálnej certifikačnej spoločnosti. Klienti vďaka tomu majú istotu, že naše procesy sú efektívne a dodávky spoľahlivé.

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 je systém manažmentu kvality oganizace, pre ktorý sme od 22.2.2016 certifikovaní.

Získali sme tento certifikát pre oblasti: Analýzy; Návrh riešenia; vývoj; implementácia; Servis a podpora ICT technológií a SW systémov a riešení.

Ďalšie informácie o ISO 9001: 2015 sú dostupné na oficiálných stránkach ISO


ISO/IEC 20000-1

ISO / IEC 20000-1 je medzinárodná norma riadenia kvality služieb v oblasti informačných technológií, medzi držiteľov certifikátu patrí aj 602.

V rámci certifikačného procesu audítor (v prípade spoločnosti 602 sa jednalo o globálnej audítorskú firmu Tayllor & Cox) preveruje, či je dodávateľ IT služieb zameraný na potreby zákazníka, či tomu zodpovedajú procesy, či sú tieto procesy reálne dodržiavané a či dodávateľ pracuje na neustálom zlepšovaní .

Ďalšie informácie o ISO / IEC 2000-1 nájdete na stránke International Standard Organisation


ISO:/IEC 27001:2013

ISO: / IEC 27001: 2013 je norma zameraná na riadenie bezpečnosti informácií. BEZPEČNOSŤ je prioritou aj pre nás, o čom svedčí získanie tohto certifikátu.

Dáva to klientom istotu, že si čoby certifikovaná spoločnosť uvedomujeme, ako sú informácie cenné, podnikáme potrebné kroky (technické, organizačné i personálne) na ich ochranu, tieto kroky majú povahu uceleného systému a sú zahrnuté v smerniciach, ktoré naozaj dodržiavame.

ITIL

Kľúčoví projektoví manažéri a technickí špecialisti 602 sú certifikovaní podľa metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Jedná sa o súbor návodov a postupov na poskytovanie IT služieb, ktoré majú zaistiť to, že budú realizované len na také činnosti, ktoré zadávajúcemu subjektu prinášajú pridanú hodnotu a že tieto činnosti budú starostlivo monitorované a riadené.

Ďalšie informácie o ITIL nájdete na oficiálnej stránke metodiky


Trusted list EU

Sme kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru zapísaným na európskom trusted liste.

Zaregistrované kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QVal for QESeal Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov


Prince2

Niektorí konzultanti spoločnosti 602 boli certifikovaní podľa medzinárodej metodiky riadenia projektov Prince2. 

 Táto metodika bola pôvodne vyvinutá pre britskú vládu, ale neskôr ju prevzali ďalšie európske vlády, medzinárodné organizácie ako NATO a EU a stovky komerčných organizácií.

Od porovnateľnej metodiky, ktorou je americká PMI, sa líši svojou komplexnosťou. Pokrýva totiž celý životný cyklus projektu od rozhodnutia o realizácií projektu, až po vyhodnotenie výsledkov s časovým odstupom. Metodika Prince2 dodáva istotu, že nič nebolo opomenuté a že všetky oblasti projektu sú pod kontrolou. Metodika je pravidelne doplňovaná o aktuálne skúsenosti z riadenia IT projektov. Posledná verzia bola vydaná v roku 2009.

Ďalšie informácie o metodike Prince2 sú dostupné nastránkách Prince2 


Rozhodnutie Ministerstva vnitra ČR

602 je držiteľom štatútu kvalifikovaného poskytovateľa služieb vytvárajúcich dôveru. Status kvalifikovanej služby vytvárajúcej dôveru bol udelený službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.


Vyhlásenie o zhode

Služby overovania kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate a uchovávanie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate boli overené na zhodu povereným posudzovateľom zhody.


ETSI

602 je dlhodobý člen ETSI a ako jediný v Českej republike úspešne absolvoval všetky ETSI Plugtests ™ na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES, ASIC a e-Signature validation.  

ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizácia. ETSI je zodpovedná za štandardizáciu informačných a komunikačných technológií v Európe. Jej výsledky a špecifikácie predstavujú nosný základ pre definíciu eIDAS.

Ako jediný člen ETSI z Českej republiky, ktorý je aktívny v oblasti elektronických podpisov, sa spoločnosť 602 úspešne zúčastnila plug testov na formáty podpisov PAdES, XAdES, CAdES a ASIC. Potvrdila tým tak svoju technologickú vyspelosť v oblasti elektronických podpisov a tiež úlohu technologického lídra v tejto oblasti.

Plug testy slúžia na formovanie vzájomného technologického súlade pri vytváraní, podpisovanie a overovanie elektronických dokumentov.

Účastníci plug testov svojou aktívnou účasťou prispievajú vylepšovania a zlepšovaniu definíciou ďalších verzií noriem a tiež sa podieľajú na legislatívnom vývoji.


Aktívny člen PDF Association

602 sa ako prvá česká firma stala súčasťou globálnej PDF Association (pôvodne PDF / A Competence Center). Tá združuje významné expertmi a spoločnosti, ktoré vyvíjajú nástroje pre prácu s formátom PDF, používajú ich alebo o nich rozhodujú.

Cieľom PDF Association je podporiť rozšírenie korektných elektronických dokumentov vo formáte PDF. Za tým účelom zhromažďuje expertízu a skúsenosti z celého sveta, podporuje ich zdieľanie medzi členmi a podieľa sa aj na vzdelávanie širšej odbornej verejnosti.

Pre 602 členstvo znamená, že získava prístup k rade dôležitých zdrojov informácií, čo umožní ďalej skvalitniť vývoj nových produktov aj služby zákazníkom. Zároveň bude schopná zohľadniť záujmy slovenských zákazníkov v rámci svetovej PDF komunity.

Experti z 602 už dlhšiu dobu pôsobí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde sú zapojení do pracovných skupín pre rozvoj noriem pre pripájanie elektronických podpisov a dlhodobú archiváciu dôveryhodných dokumentov (PAdES, CAdES, ASIC).


Certifikácia Tayllorcox

Signer a Signer Bluetooth Token boli posúdené a uznané za bezpečný prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu v zhode s Nariadením (EÚ) č. 910/2014.


Certifikácia Boxtrap

Signer a Signer Bluetooth Token bol posúdený a prehlásený ako bezpečný prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. S prihliadnutím k štandardom Common criteria a Protection profiles.

Vaša kancelária bez papierov

Ste pripravení urobiť krok vpred?